PL

OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA
CERTYFIKAT ATEX

Obszerna analiza ryzyka i niebezpieczeństw stanowi podstawę skutecznych działań zabezpieczających przed wybuchem.

Klimatyzatory WOLF z certyfikatem ATEX zgodnie z dyrektywą 94/9/WE zapewniają ochronę przed różnymi rodzajami źródeł zapłonu, takimi jak elektryczność statyczna, niedozwolone rozgrzewanie powierzchni, iskry mechaniczne, płomienie, gorące gazy, uderzenie pioruna i sprężanie adiabatyczne. Klimatyzatory WOLF są idealne do bezpiecznych zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem.

Dyrektywa ATEX zobowiązuje producenta do przeprowadzenia obszernej analizy niebezpieczeństw związanych z urządzeniem, określenia specjalnego zakresu zastosowania oraz do niezależnego poświadczenia zgodności. TÜV SÜD potwierdza, że firma WOLF zapewnia zgodność z dyrektywą 94/9/WE (ATEX 95) w odniesieniu do swoich urządzeń i komponentów w zakresie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem w obszarach zagrożonych wybuchem w przypadku kategorii bezpieczeństwa (2G i 3G), klas temperatury (od T1 do T4) lub w strefach zastosowania (1 i 2).

Oprócz dyrektywy ATEX 94/9/WE (ATEX 95) dla podmiotu opracowującego w dyrektywie ATEX 1999/92/WE (ATEX 137) opisano wymagania minimalne dla użytkownika, które również należy uwzględnić przy projektowaniu. Przestrzeganie obydwu dyrektyw jest prawnie wymagane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej od 1 lipca 2003 roku.

Specjalne właściwości klimatyzatorów WOLF w wersji ATEX:

  • wszystkie części obudowy i montażowe są przewodnikami elektrycznymi i wyrównują potencjały
  • filtry powietrza z certyfikatem ATEX z przewodzącym środkiem filtracyjnym w odprowadzającej ramie mocującej filtra;
  • wentylatory z certyfikatem ATEX na podstawie klasyfikacji;
  • wszystkie części montażowe (wymiennik, tłumik, przepustnice, odzysk ciepła...) są wykonane w wersji przewodzącej elektryczność z uziemieniem;
  • bez zastosowania materiałów umożliwiających powstawanie iskier lub wyładowania elektrostatycznego. Wszystkie części montażowe również w wersji zgodnej z ATEX.

Lista kontrolna opracowana specjalnie przez WOLF ułatwia specjalistycznym projektantom, użytkownikom i konstruktorom urządzeń klasyfikowanie urządzeń RLT zgodnie z dyrektywami.